Gemeenten missen RO-visie rijksoverheid

Gemeenten missen node visie van de rijksoverheid op de natuur in de ruimtelijke ordening in Nederland. De voorzitter van Bestuurlijk Netwerk Natuur, Henk Mulder, pleit daarom voor een commissaris Natuur analoog aan de Deltacommissaris. Mulder deed zijn oproep op de Nationale Groendag in Bergen op Zoom.

Begin 2015 is het Bestuurlijk Netwerk Natuur, een samenwerking van bestuurders van gemeenten, natuurorganisaties, VNG en partners op het thema natuur van start gegaan. Uitgangspunt van het netwerk is dat groen verbindt; natuur wordt ingezet als middel voor maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, energie en klimaat. Het is de bedoeling dat de verschillende organisaties van elkaar kunnen leren op dit vlak en dat er een uitvoeringsagenda wordt opgesteld met concrete projecten.

Geen gedeelde strategie
,,Er hebben zich inmiddels 100 gemeenten aangemeld”, zegt voorzitter en voormalig wethouder van Almere Henk Mulder, maar het is moeizaam om in gemeenschappelijkheid een beweging tot stand te brengen.” Mulder wordt in deze uitspraak gesteund door Kees Jan de Vet, lid directieraad VNG.
Binnen de afzonderlijke gemeenten gebeurt er veel, maar van een gedeelde strategische ambitie en van daadkracht om een groen netwerk in Nederland te realiseren is nog geen sprake. Mulder wijt dit grotendeels aan het gebrek aan visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke ordening.

Mulder deed zijn uitspraken tijdens een discussie met Roel Feringa, directeur Natuur en Biodiversiteit van met ministerie van EZ. Deze gaf aan dat de voortrekkersrol van de overheid is verdwenen door de gewijzigde verhoudingen tussen rijksoverheid, provinciale staten en gemeenten. ,,We zitten nu nog in een fase van transitie en de verhoudingen zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. De tijd dat de landelijke overheid centraal het beleid bepaalde is echter voorbij. De gemeenten zijn aan zet.”

Nieuwe voorzitter
Tijdens de Nationale Groendag werd bekendgemaakt dat Isabella Diks, wethouder van Leeuwarden, het voorzittersstokje van Henk Mulder overneemt. Mulder bekleedt sinds 1 oktober de functie van directeur van de Directie Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. Hij houdt zich daarin onder meer bezig met de uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.