Groenbeheerplan rijkswegen Utrecht en Flevoland

De Groene Ruimte uit Wageningen heeft samen met Witteveen+Bos een groenbeheerplan opgesteld voor Dienst Midden Nederland van Rijkswaterstaat. Deze is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het groenonderhoud langs de rijkswegen in de provincies Utrecht en Flevoland.

De Groene Ruimte heeft in totaal 540 km berm geïnventariseerd. Elke 2 km berm is een veldopname gemaakt over de hele breedte van de berm.

Daarnaast is over het hele traject van alle faunavoorzieningen de onderhoudstoestand vastgesteld. Ten slotte is een globale kostenraming opgesteld voor het beheer. De resultaten zijn aangeleverd bij Witteveen+Bos die ze in het groenbeheerplan heeft verwerkt.

Het beheer van gras- en kruidachtige bermvegetaties en van struwelen en bosjes kan op basis van de veldinventarisatie tegen reële kosten worden uitgevoerd, rekening houdend met verkeersveiligheid en natuurwaarden.

De onderhoudstoestand van de faunavoorzieningen bleek te variëren van matig/slecht tot goed. Uit de veldinventarisatie blijkt dat gerichte maatregelen kunnen worden uitgevoerd om de functionaliteit van faunavoorzieningen zoals dassentunnels en amfibieënschermen op peil te brengen.