Handleiding voor onkruidbeheer online

In Vlaanderen is gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen al sinds 2004 verboden in de openbare ruimte. In 2015 loopt de overgangsperiode af waarin bij uitzondering kan worden afgeweken van het verbod.

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) heeft daarom een vierjarig onderzoek gedaan naar optimale onkruidbeheersing op verhardingen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu online te raadplegen.

In de handleiding voor niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen zijn praktische aanbevelingen voor een ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer en een optimaal straatbeeld samengebracht.

Ook is een beslisboom gepubliceerd die beheerders en beleidmakers stap voor stap meenemen om tot een goede afweging te komen hoe het onkruid het best kan worden bestreden.