Overkoepelende gedragscode Flora- en Faunawet voor alle gemeenten

Gemeenten moeten meer gebruik maken van overkoepelende gedragscodes, zoals die van de Flora- en Faunawet voor bestendig beheer en onderhoud van VHG en Stadswerk. Dit adviseerde Conny Krutzen, coördinator gedragscodes bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) op de onlangs gehouden workshop Herziene gedragscode Flora- en Faunawet in Venlo.

Inmiddels hebben 31 gemeenten een gedragscode opgesteld. Hierin staan gedragsregels die moeten voorkomen dat schade wordt toegebracht aan beschermde dier- en plantensoorten bij het uitvoeren van werkzaamheden in het groen. De eigen gedragscodes zijn ontstaan uit specifieke behoeften van gemeenten. Toch zou dat niet nodig hoeven zijn, want een code is niet locatiegebonden. „Gebruik al goedgekeurde gedragscodes, dat voorkomt onnodig veel werk, zowel bij de gemeente zelf als bij RVO waar de codes ter beoordeling worden ingediend”, legt Krutzen uit. Ze merkt daarbij op dat de gemeente wel moet kunnen aantonen dat deze de gedragsregels naleeft met de daarbij behorende soorteninventarisatie, inzet deskundigheid, ecologische werkprotocollen en documentatie.

Leidraad
Ook Huib Aalders, adviseur groen, landschap en natuur van de gemeente Duiven adviseerde op de bijeenkomst niet zelf het wiel uit te vinden. De gemeente werkt met de leidraad Flora- en Faunawet van Stadswerk en de gedragscode. Deze integrale handleiding wordt gebruikt door alle bij de openbare ruimte betrokken afdelingen en beschrijft de taken, verplichtingen en afspraken omtrent omgevingsvergunning, handhaving, gedragsregels en uitvoering. De leidraad borgt zo veel mogelijk het zorgvuldig handelen bij ingrepen in de openbare ruimte door de afdelingen. De gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en die voor ruimtelijke ontwikkeling zijn hierin opgenomen.

Stappenplan
‘De gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen’ van Stadswerk en VHG kan worden toegepast door alle gemeenten, groene aannemingsbedrijven, loonwerkers, waterschappen, woningbouwcorporaties en terreinbeherende organisaties. Het bevat een stappenplan en een overzicht van mogelijke maatregelen per beheergroep en per soortgroep. Per werk of contract kan een plan van aanpak worden gemaakt met een ecologisch werkprotocol op maat voor de lokale situatie. De code is herzien en in oktober 2014 weer goedgekeurd voor vijf jaar. De gedragscodes zijn te downloaden via de website van RVO.