Probos: voorkom massale verspreiding Japanse Duizendknoop

Door grondtransport en onzorgvuldig maaibeheer wordt de Japanse Duizendknoop op grote schaal verplaatst. Nu het nieuwe seizoen inmiddels in volle gang is roept Probos terreinbeherende organisaties op maatregelen te nemen om die massale verspreiding tegen te gaan.

Zo is het ten aanzien van de verspreiding via grondtransport volgens Probos belangrijk dat de eis ‘duizendknoop vrij’ wordt gesteld door de eigenaar van het terrein waarop grond wordt aangebracht. Daarnaast dient er bewustwording te worden gecreëerd bij grondbanken en bedrijven in grondverzet en -handel.

Maaimachines reinigen
Daarnaast benadrukt Probos dat het wat betreft het maaibeheer zeer belangrijk is dat maaimachines worden gereinigd van maairesten, nadat duizendknoop is gemaaid en voordat op een volgende locatie wordt verder gewerkt. De knopen van duizendknoop zijn bij grondcontact namelijk in staat tot nieuwe planten uit te groeien. Ook dient bekeken te worden op welke manier voorkomen kan worden dat duizendknoop in een berm wordt ‘uitgesmeerd’.

Praktijkproef
In 2013 is Probos samen met een groot aantal beheerders van groen en water de landelijke praktijkproef ‘Bestrijding duizendknoop’ gestart. Inmiddels wordt door 31 organisaties op in totaal 119 locaties verspreid over Nederland duizendknoop bestreden.

Vijf bestrijdingsmethoden onderzocht
Per locatie wordt één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast, namelijk afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding, behandeling met Ultima of begrazing. De start van het groeiseizoen 2015 betekent dat het derde jaar van de praktijkproef aanbreekt. In totaal kent de praktijkproef een looptijd van vier jaar.