Toelating voor onkruidbestrijdingsmiddel gazon

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een toelating verleend aan het middel COM 503 15 H GR op basis van de werkzame stoffen 2,4-D en Dicamba.

Het middel wordt toegelaten als niet-professioneel onkruidbestrijdingsmiddel in gazon. Het middel wordt toegepast als professioneel onkruidbestrijdingsmiddel in sportvelden en gazon. Het betreft een middel voor zowel professioneel als niet-professioneel gebruik.

Ontwerpbesluiten
Het Ctgb heeft ook twee ontwerpbesluiten ter inzage gelegd voor middelen op basis van stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten. Het gaat om Sprigone Mierenpoeder op basis van diatomeeënaarde. Dit is een middel voor niet-professioneel gebruik voor de bestrijding van mieren binnen- en buitenshuis.

Het tweede middel is Colombo Algisin op basis van monolinuron. Dit middels is eveneens voor niet-professioneel gebruik en is ter bestrijding van draadalgen in vijvers.