Uniforme regels waterbeheer voor Brabant

De Brabantse waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas hebben hun regels voor veilig en effectief waterbeheer herschreven. Deze regels worden de ‘uniforme keur’ genoemd en liggen sinds 8 oktober ter inzage.

Gemeenten, grondeigenaren en beheerders hebben met deze regels te maken. Van oudsher zijn deze regels vastgesteld in de keur, een soort ‘wetboek’ van het waterschap. Met de opschoonactie zijn de regels beter op elkaar afgestemd, eenvoudiger gemaakt of geschrapt.

Minder vergunningen
Nieuw aan deze keur van de betrokken Brabantse waterschappen is dat veel gebods- en verbodsbepalingen zijn vervangen door algemene regels. Dat houdt in dat iedereen die werkzaamheden wil verrichten aan watergangen, oevers en dijken of daaraan onderhoud pleegt niet altijd meer een watervergunning nodig heeft.

In de keur staan regels voor het onderhoud en het werken aan sloten, beken en andere watergangen en aan dijken. Bij onderhoud gaat het onder andere om het maaien van het gras op dijken en oevers en het verwijderen van waterplanten en ander afval.

Landelijk model
De betrokken Brabantse waterschappen zijn de eerste in Nederland die op basis van een landelijk model gezamenlijk een uniforme keur hebben opgesteld. Daarmee gelden voor alle particulieren en bedrijven in Brabant dezelfde regels en wordt daarmee de eenduidigheid bevorderd.

De waterschapsbesturen stellen de keur begin 2015 vast. De uniforme keur wordt vervolgens in heel Brabant op 1 maart 2015 van kracht.