Vijf impactprojecten geselecteerd

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft vijf impactprojecten geselecteerd. Bij deze projecten wordt gekeken hoe de omgeving klimaatbestendig kan worden gemaakt.

De volgende projecten zijn gekozen: Proeftuin Klimaatblok Agniesebuurt/Zomerhofkwartier (Rotterdam), Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad (Amsterdam), Adaptatieagenda voor het buitendijks gebied van Dordrecht en Rotterdam, Differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen en Robuust watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen.

Voor de tweede tranche impactprojecten zijn in totaal veertien aanvragen ingediend. Bij de beoordeling van projecten is gekeken naar de kwaliteit van het plan, de voorbeeldwaarde voor anderen, het draagvlak bij partners en de snelle beschikbaarheid van de projectresultaten. Daarnaast is bij de selectie rekening gehouden met een spreiding in thematiek en locatie.

Ondersteuning
Vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie krijgen de impactprojecten ondersteuning in de vorm van advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal €25.000. De projecten kunnen aangeven aan welke vorm van ondersteuning ze behoefte hebben.

De impactprojecten wordt gevraagd om de resultaten en lessen uit het project breder te verspreiden, zodat anderen ervan kunnen leren.