Vijf miljoen euro voor groene monumenten

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 1 februari tot en met 31 maart subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Voor groene monumenten is 5 miljoen euro beschikbaar.

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Brim) stimuleert de rijksoverheid planmatig onderhoud om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor geplande werkzaamheden in de periode 2015-2020. Aanvragen voor werkzaamheden die al gestart zijn, worden afgewezen.

Vrijwel alle soorten rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidie. Het jaarlijkse subsidiebudget was afgelopen jaren niet toereikend voor alle aanvragen. Om toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren, is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen.

Overvraagd
Wanneer het budget overvraagd wordt, geldt de volgorde:
-Als eerste wordt subsidie verleend voor rijksmonumenten die deel uitmaken van een werelderfgoed.
-Daarna krijgen aangewezen professionele organisaties voor monumentenbehoud voorrang.
-Het overige budget wordt verdeeld over de andere aanvragen. Er wordt wel in één keer beslist op alle aanvragen.

Zie voor meer informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten de site monumenten.nl.