Vragen over Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft geïnventariseerd welke vragen bij gemeenten het meeste leven over de Participatiewet. Deze vragen zijn in een informatieblad gebundeld.

Dit is een aanvulling op het eerder door het ministerie gepubliceerde informatieblad over de Participatiewet.

De vragen en antwoorden zijn ingedeeld in enkele rubrieken:

Nieuwe doelgroep gemeenten
Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
Beschut werk
Wsw
Regionale Werkbedrijven
Studietoeslag
Financiën
Samenhang
Verordeningen
Baanafspraak en quotumwet

In de rubriek Wsw onder meer aandacht voor de vragen of tijdelijke Wsw-contracten na 1 januari 2015 nog verlengd kunnen worden, wat er gebeurt als een werkgever een detachering beëindigt en als een werkgever een begeleid werken dienstbetrekking beëindigt.