Wet Werk en Zekerheid deels uitgesteld

De invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd in de Eerste Kamer. Op 10 juni volgt de stemming over de wet in de Eerste Kamer.

Door dit uitstel hebben ondernemers wat meer tijd om hun personeelsadministratie op orde te krijgen. Tijdelijke contracten van zes maanden of langer, die vanaf 1 februari 2015 aflopen, moeten één maand van tevoren schriftelijk worden aangezegd met de mededeling of het contract al dan niet wordt verlengd. De sanctie is doorbetaling van het salaris over (maximaal) één maand vanaf de aanzegging.

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegaan na 1 januari 2015 voor een periode van maximaal zes maanden, mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten is vanaf 1 januari 2015 in nieuwe contracten en bij verlengingen niet toegestaan. Dit geldt ook voor een relatiebeding. Lopende contracten blijven in stand. Alleen wanneer u gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst kan aangegeven, dat u een zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang heeft tot het opnemen van een concurrentiebeding, mag u een dergelijk beding opnemen.

De ketenregeling van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd wijzigt per 1 juli 2015. De nieuwe ketenbepaling luidt als volgt: maximaal drie contracten in twee jaar tijd met tussenpozen van zes maanden. In de nieuwe situatie ontstaat dus al na twee jaar automatisch een contract voor onbepaalde tijd en is een tussenpoos van minimaal zes maanden nodig om de keten te doorbreken (de zogenaamde 3x2x6-regel).

Bekijk hier enkele tips voor de Wet Werk en Zekerheid