De drie pijlers voor de vergroening van de glastuinbouw

Glastuinders ambiëren vergroening van hun sector, maar kunnen het niet alleen. Op het PlantgezondheidEvent 2017 op 23 maart deed Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, de drie pijlers uit de doeken: naast voortzetting van strategisch onderzoek, een collectieve ketenaanpak en medewerking van de overheid.

De ambitie wordt momenteel uitgewerkt in een Actieplan Plantgezondheid, waarna het visiedocument verder per teelt wordt uitgerold. Dit zal nadrukkelijk worden gecommuniceerd met ketenpartners, overheid en milieuorganisaties. „Met de hoop dat telers de credit krijgen voor hun inspanningen die ze leveren op het gebied van duurzaam telen”, aldus Van Ruiten. En dus met medewerking van deze partijen.

Groene transitie

Het huidige toelatingsbeleid staat een succesvolle implementatie van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de weg. Eenvoudigere toelating van groene middelen en basisstoffen, erkenning van het belang van IPM bij vrijstellingen, hogere areaalgrens voor kleine toepassingen en een robuuster toelatingsbeleid zijn eenvoudige maatregelen, die de vergroening van de teelten verder helpen, aldus Van Ruiten. Als het nieuwe kabinet een groene transitie samen met de glastuinbouwsector wil aangaan, moeten zij volgens Van Ruiten hiervoor voldoende financiële middelen reserveren.

Ketenaanpak

Ook acht Van Ruiten het van belang dat de sector zelf werkt aan een collectieve keten-aanpak ten aanzien van vergroening en verduurzaming. Zowel in de sierteelt als in de groente en fruitketen zijn inmiddels MVO-platforms gestart met als doel te komen tot verder verduurzaming in de gehele keten.

Onderzoek

Tot slot blijft onderzoek van groot belang om onze ambitie realistisch te maken. Van Ruiten riep de ondernemers in de zaal daarom ook op om zich dit voorjaar positief uit te spreken over de voortzetting van de private financiering van strategisch onderzoek. „Onderzoek heeft geïntegreerde gewasbescherming al ver gebracht, maar we zijn er nog niet”, aldus Van Ruiten.

Lees in het Vakblad voor de Bloemisterij 13 van 31 maart meer over het Actieplan Plantgezondheid.