Glastuinbouw Nederland kritisch over levering CO2 en referentie-warmteprijs

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van energieprojecten die CO2-emissiereductie opleveren via de subsidieregeling SDE++. De voorbereiding voor de regeling 2022 is gestart met als eerste stap de markt-consultatie van het Planbureau voorde Leefomgeving (PBL). Glastuinbouw Nederland heeft samen met een aantal betrokken partijen verbeteringen voorgesteld. Dit betreft onder meer de CO2-levering (CCU) aan de glastuinbouw en meer algemeen kritiek op de ranking van de opties en de referentie-warmteprijs. 

CCU en diverse duurzame warmteopties worden onvoldoende ondersteund. Verder stelt Glastuinbouw Nederland voor de optie kaswarmteterugwinning toe te voegen aan de regeling.

CO2-voorziening
De SDE++ is een van de afgesproken maatregelen om de CO2 voorziening voor de toekomst veilig te stellen. Gezien de huidige bedragen (regeling 2021 en het conceptadvies PBL) lijkt volledig CCS interessanter te zijn dan de combinatie van 4.000 uur CCU en 4.000 uur CCS. Ook voor de uitbreiding bij bestaande leidingen is de voorgestelde subsidie te laag. Hiermee dreigt een afgesproken maatregel in de feitelijke uitvoering te stranden.

Warmtetransitie wordt onvoldoende gesteund
Verder heeft Glastuinbouw Nederland kritiek op de rangschikking waardoor warmteopties lager staan dan elektra opties. Aanbeveling van Glastuinbouw Nederland is om in de rangschikking ten minste aparte categorieën warmte en elektra te maken. Dit punt is vorig jaar ook ingebracht, maar niet overgenomen. In de SE++ openstelling eind 2020 werd geen enkel geothermieproject gehonoreerd. De goedkopere (elektra) opties legden beslag op het budget.
Al langer heeft Glastuinbouw Nederland haar bezwaren aangegeven tegen de referentie-warmteprijs. Deze was tot en met 2017 70% van de TTF gasprijs, maar is toen verhoogd naar 90%. Waar WKK de referentie is, zoals bij geothermie en bio-energie, wordt de referentiewarmte hiermee te hoog gewaardeerd. De SDE++ subsidie geeft zo onvoldoende stimulans om over te stappen.

Overige verbetervoorstellen
Kaswarmteterugwinning: Vorig jaar is met succes aquathermie voor de glastuinbouw voorgesteld en dat wordt in de regeling 2021 toegevoegd. Op de vormgeving zijn nog enkele verbeteringen voor 2022 aan PBL gemeld. Voor 2022 is het voorstel om de techniek van kaswarmteterugwinning toe te voegen. In de glastuinbouw kan met behulp van luchtbehandeling, warmtepomp en optioneel warmte-koude-opslag de latente warmte uit de vochtige kaslucht worden teruggewonnen. Dit is volop in onderzoek en de eerste praktijktoepassingen staan op stapel.
Duurzame warmte: Bij restwarmte is warmte van afvalverbrandingsinstallaties uitgesloten, waardoor een groot warmtepotentieel wordt gemist. Ook geothermie en bio-energie worden onvoldoende ondersteund door onder andere een te hoge warmtereferentie. Bij de optie compostering champost wordt geëist dat de input uitsluitend champost is. Dat staat een optimale warmteproductie in de weg en maakt de projecten te afhankelijk van één bron. Voorstel is om een mix van biogrondstoffen toe te staan. Verder bepleit Glastuinbouw Nederland het toevoegen van de optie warmtewinning uit groencompostering op vergelijkbare gesloten wijze als bij champost.
Overig: Er zijn in de glastuinbouw diverse mogelijkheden om grootschalige warmtepompen toe te passen. De SDE++ is ten onrechte beperkt tot industriële toepassing. Dat geldt ook voor elektroboilers. Daar wordt een warmtetemperatuur van ten minste 100 graden geëist, waardoor toepassing in de tuinbouw niet wordt ondersteund.

Verdere procedure marktconsultatie
De komende maanden wordt het advies naar PBL verder onderbouwd. Daarbij wordt samengewerkt met onder andere: OCAP, Blue Terra, AAB NL en Hofmans BV. Begin 2022 komt PBL met hun eindadvies en daarna publiceert EZK de definitieve regeling 2022 (openstelling najaar 2022).

Regeling 2021
De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website van RVO. De exacte regeling voor 2021 wordt binnenkort door EZK bekendgemaakt. PBL heeft zijn eindadvies in februari jl. uitgebracht, dat geeft een indruk. EZK gebruikt dat als basis, maar wijkt mogelijk op sommige punten nog af.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties