Vakblad voor de Bloemisterij Het vak LNV: ’Evaluatie gewasbescherming door PBL klopt’

LNV: ’Evaluatie gewasbescherming door PBL klopt’

0

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meent dat de kritiek, onder meer door Agrifacts, die vanuit verschillende organisaties is geleverd op de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) niet terecht. In de tussenevaluatie is bij de beoordeling van waterkwaliteit gebruikgemaakt van de toetsingsmethodiek zoals afgesproken in de Kaderrichtlijn Water. De stelling dat het PBL gebruik zou maken van een strengere beoordelingssystematiek is gebaseerd op onjuiste aannames, schrijft Schouten in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer

Het PBL heeft in de tussenevaluatie gebruikgemaakt van het landelijke meetnet gewasbeschermingsmiddelen dat in 2013 door Deltares in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgezet, waarbij in samenspraak met de waterschappen 96 meetpunten zijn geselecteerd. Deze meetpunten liggen in kleinere wateren, waar meer normoverschrijdingen worden gevonden dan in grotere wateren. Voor de evaluatie is dit geen probleem omdat het meetnet wordt gebruikt om een uitspraak over de trend te doen. Ook een nadere analyse van het CML waarin dezelfde beoordelingssystematiek wordt toegepast op alle 596 meetpunten in een breed scala aan typen wateren laat een vrijwel gelijke trend zien.

Data zijn toegankelijk

De kritiek dat bij gebruik van de volledige dataset met gebruik van alle metingen op alle bijna 600 meetpunten en gebruik van de beoordelingssystematiek van de Kaderichtlijn Water , de doelstelling van 50% minder normoverschrijdingen ten opzichte van 2013 wel is gehaald is volgens het PBL gebaseerd op een onjuiste rekenmethode.

Ook de suggestie dat in de tussenevaluatie is gekeken naar de 15 meest vervuilende meetpunten is onjuist. De meetpunten zijn aangewezen door de waterschappen om een verband met landbouwkundig gebruik aan te kunnen tonen. Het PBL is volledig transparant in de rapportage en de gebruikte wetenschappelijke data zijn toegankelijk voor eenieder die de berekeningen wil herhalen, aldus Schouten.

 

 

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar