Subsidie POP3 aan te vragen bij Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt 4 subsidieregelingen uit het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open. POP 3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Aanvragen voor deze subsidies kunnen door werkgevers vanaf juli worden ingediend bij de provincie.  

Vanuit de regeling Verplaatsing van landbouwbedrijven wordt subsidie verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de Noord-Holland gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland. Op de oude locatie moet hij de kassen opruimen. In totaal is voor 2021 € 3.570.000,- beschikbaar. Vijftig % van dit bedrag komt uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en er is 50% provinciale cofinanciering. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 en tot uiterlijk 24 september 2021, 17.00 uur. 

Niet-productieve investeringen water

Deze subsidie is bedoeld voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen. Investeringen moeten leiden tot het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort en/of verzilting van grond- en/of oppervlaktewater, en/of een verbeterde kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn de aanleg- en inrichting van natuurvriendelijk oevers en het herstellen van (vis)migratiemogelijkheden. In totaal is hiervoor € 1.000.000,00 beschikbaar. De middelen zijn voor 100% afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 juli 2021 en tot uiterlijk 29 oktober 2021. 

LEADER-projecten

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland mede mogelijk wordt gemaakt door provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Projecten in dit programma komen ten goede aan onder andere de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op het platteland,  innovaties op agrarische bedrijven en de leefomgeving van de agrarische sector. In totaal is € 1.112.520,00 beschikbaar. Dit bedrag bestaat voor 50% uit ELFPO middelen, voor 25% uit provinciale en 25% uit gemeentelijke middelen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 tot en met uiterlijk 27 augustus 2021.

Samenwerking in het kader van Europese Innovatie

De regeling EIP-AGRI is bedoeld voor de uitvoering van projecten die passen bij de Voedselvisie 2020-2030 van de provincie Noord-Holland. Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op innovatie en samenwerking. De provincie heeft de selectiecriteria voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen, inclusief de puntenscore, gericht op de doelen van de Voedselvisie 2020-2030. In totaal is € 2.000.000,- beschikbaar bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% provinciale cofinanciering (Voedselvisie 2020-2030). Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli 2021 tot en met uiterlijk 27 augustus 2021.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties