Warmtesysteem Westland kan 650 miljoen m3 gas besparen

Het Warmtesysteem Westland kan 650 miljoen kuub gas besparen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van LTO Glaskracht dat vanmiddag werd aangeboden aan de wethouders van Westland en Midden-Delfland. Het warmtesysteem moet een gebiedsdekkend netwerk worden, waarbij de afzonderlijke aardwarmteclusters aan elkaar worden gekoppeld.

Waarom een nieuw warmtesysteem?
De Westlandse glastuinbouw heeft een enorme warmtevraag en wil een voorbeeld zijn in de omschakeling van aardgas naar meer duurzame warmtebronnen. De Westlandse glastuinbouw wil in 2040 zelfs klimaatneutraal produceren. Telers zijn ervan overtuigd dat zij met elkaar betere oplossingen bereiken dan individueel of in kleine clusters. Samen ontwikkelen zij een robuuste en duurzame warmtevoorziening voor de regio:

> Met een hoge leveringszekerheid
> Met ruimte voor marktwerking
> Met nieuwe economische kansen voor ondernemers
> Een impuls voor de continuïteit van de Westlandse glastuinbouw

Wat is Warmtesysteem Westland?
WSW is een regionaal warmtenet waarop de glastuinbouw en de gebouwde omgeving in Westland en Midden-Delfland aangesloten worden. De warmte is afkomstig van lokale bronnen (geothermiebronnen, biomassaketels en WKK) en havenwarmte uit het Zuid-Hollandse warmtenet. WSW is een onafhankelijk beheerd open warmtenet: tal van bronnen en afnemers kunnen erop aangesloten worden.

Stap voor stap ontwikkelen
Uit de verkenning blijkt dat WSW het beste stapsgewijs ontwikkeld kan worden. In Westland zie je al vele clusters van bedrijven die lokaal een duurzame warmtebron realiseren met een clusternet dat warmte aflevert bij de aangesloten glastuinbouwbedrijven. Met het oog op WSW bevat elk nieuw clusternet enkele hoofdleidingen die verzwaard worden uitgevoerd om de netten in de toekomst met elkaar te verbinden. De keuze voor de dimensionering van de hoofdleiding wordt per project bepaald. Dit besluit is onder andere afhankelijk van de kans op havenwarmte in WSW. Gedurende de gefaseerde groei ontstaat dan een warmtering met zijtakken die zwaar genoeg zijn om naast lokale warmte ook havenwarmte in het gebied te distribueren. Een combinatie van lokale warmte en havenwarmte zal WSW nog robuuster en betrouwbaarder maken en komt de gewenste marktwerking ten goede.  Om te zorgen dat alle nieuwe clusters robuust genoeg zijn voor een compleet WSW, is haast geboden bij het vormgeven én haalbaar maken van WSW.

Indrukwekkende besparing op gas
De verkenning toont drie scenario’s voor WSW. In het midden-scenario bespaart WSW jaarlijks 650 mln kuub aardgas. Hiermee vermijdt Westland 1,2 Mton CO2 uitstoot. Uit een recente analyse van Wageningen Economic Research komt naar voren dat de jaarlijkse warmtevraag van de Westlandse glastuinbouw het komende decennium zou kunnen dalen van 20 PJ naar 15 PJ. Dat komt door teeltverschuiving en energiebesparende maatregelen. Geothermie kan via WSW 8 PJ in basislast leveren. Havenwarmte kan een additionele 4 PJ warmte leveren, mits de dimensionering van het warmtenet voldoende is. Voor de pieklevering van 3 PJ hebben de telers zelf lokale oplossingen.

Flinke investering
De investering in leidingen en aansluitingen van WSW wordt geraamd op 540 mln Euro (excl. gebouwde omgeving). Indien de hoofdmoot van de Westlandse glastuinbouwondernemers wordt aangesloten op WSW zijn de investeringskosten zodanig hoog, dat deze niet volledig in tarieven kunnen worden verwerkt. Er blijft een onrendabele top die op verschillende manieren overbrugd kan worden. Via transporttarieven kan ca. 80% van deze investering door afnemers opgebracht worden. Westland zet zich in om deze onrendabele top af te laten dekken.

Een professioneel distributiebedrijf
De telers vinden dat het transport van warmte centraal en professioneel georganiseerd moet worden, zodat iedereen op het netwerk kan leveren of afnemen. De investering kan volgens glastuinbouwondernemers het beste gedaan worden door één gespecialiseerd distributiebedrijf voor het hele Westland. De ondernemers willen hier invloed op houden, mede omdat distributie en tarifering voor warmte niet wettelijk gereguleerd zijn.

CO2-voorziening een must
De telers benadrukken dat een WSW een must is voor de Westlandse glastuinbouw, maar pas kans van slagen heeft bij voldoende externe CO2-voorzieningen. Nu halen de telers immers een groot deel van de noodzakelijke CO2 uit hun ketels en WKK-installaties. De telers hebben een onafhankelijk beheerd CO2-net voor ogen, waarop meerdere CO2-producenten kunnen invoeden. Ook voor dit net zijn leveringszekerheid en marktwerking randvoorwaarden.

Een globale weergave van Warmtesysteem Westland. Lokale bronnen worden met elkaar verbonden door een ringvormige hoofdleiding, waar via verschillende routes ook havenwarmte kan worden ingevoed. Warmte wordt via clusternetten, die vanuit lokale warmtecoöperaties worden ontwikkeld, geleverd aan tuinbouwbedrijven. Ook woonwijken in de regio kunnen hier aan worden gekoppeld (niet ingetekend).

Voor de aansluiting van WSW op een provinciaal warmtenet zijn vier mogelijkheden: een leiding onder de Nieuwe Waterweg, een leiding langs de A20, of een aftakking (2 opties) van een nog aan te leggen warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag langs de A4.

De verkenning is afgelopen halfjaar uitgevoerd door telers van LTO Glaskracht Westland. Dit traject is ondersteund door specialisten van Energie Transitie Partners (ETP), Warmtebedrijf Westland (WBW), gemeente Westland en de joint venture van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie (JV).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties