Subsidie voor waterzuiveringsprojecten in Drenthe

Glastuinders die zijn gevestigd in het beheergebied van de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, kunnen vanaf 1 augustus subsidie aanvragen bij de provincie Drenthe voor projecten met waterzuivering en investeringen in maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan in open teelten.

De te subsidiëren projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit initiatief van LTO Nederland streeft ernaar de waterkwaliteit te verbeteren, te zorgen voor voldoende water en te koersen op hogere productie en efficiënt ruimtegebruik.

De provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen stellen in totaal €645.000 subsidie beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven met projecten voor aanvullende zuivering van drain- en filterspoelwater. Daarnaast is er in totaal €1.350.000 subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen uit de zogeheten BOOT-lijst, een reeks maatregelen die is overeengekomen in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten. Daartoe behoren onder meer maatregelen als: zuivering van drainagewater, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw en opvangvoorzieningen voor het tegengaan van erfafspoeling.

Voor de subsidie voor de glastuinbouw kunnen bedrijven vanaf 1 augustus tot 1 november 2017 aanvragen indienen bij het subsidieloket van de provincie Drenthe. De maximale investeringssubsidie bedraagt €25.000. Er moeten minimaal tien deelnemers zijn. Voor subsidie voor verschillende maatregelen uit de BOOT-lijst loopt de aanvraagperiode van 1 augustus 2017 tot 31 maart 2018. De projectkosten moeten minimaal €25.000 bedragen, wat tevens de maximale investeringssubsidie is. Er moeten minimaal vijf deelnemers zijn.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties