‘Kabinet moet sneller maatregelen nemen tegen wateroverlast’

  Gemeenten, provincies en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij inwoners en bedrijven. Een van de maatregelen waarvoor gepleit wordt is aanleg van meer groen.

  De decentrale overheden vragen in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om met extra middelen vanuit het Rijk over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.

  „Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. De afgelopen week is ons land weer ernstig getroffen door hoosbuien met grote schade en overlast tot gevolg. De weersomstandigheden die we voor 2050 verwachtten, treden nu al op. De hevige buien van deze week zijn een ernstige voorbode van wat ons te wachten staat. Snelle maatregelen om schade door wateroverlast en langdurige droogte te voorkomen zijn nodig. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim €71 miljard schade tegemoet kunnen zien,” aldus de betrokken partijen.

  Meer groen

  Een klimaat met steeds meer extremen vraagt volgens de overheden om aanpassingen in de inrichting van Nederland. „Zo is het nodig dat water meer ruimte krijgt, onder meer door meer groen en tijdelijke opslag in steden en dorpen. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met klimaatverandering en water en dat er in het landelijk gebied voldoende waterbergingen zijn.”

  Extra geld

  Omdat de realiteit eist dat deze maatregelen versneld worden ingevoerd en opgepakt is volgens de partijen extra geld nodig. „De gemeenten, provincies en waterschappen luiden hier al sinds 2016 de noodklok over bij het kabinet. Met de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft de deltacommissaris namens alle partijen een voorstel gedaan voor een pakket aan maatregelen. De minister heeft hiermee ingestemd en ook met de komst van het Interbestuurlijk Programma onderschreef het kabinet de urgentie van klimaatadaptatie. De in het programma toegezegde financiële impuls om in alle gemeenten de aanpak te versnellen bleef tot op heden echter uit.”

  Geen uitstel

  Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water: „Als we nu niets doen, kijken we in de nabije toekomst tegen torenhoge schade en overlast aan. De regenbuien van deze week en de overlast die als gevolg daarvan is opgetreden, geven aan dat klimaatadaptatie geen uitstel meer duldt.”

  Onduidelijk

  Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: „Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het tot op heden onduidelijk of het Rijk invulling zal geven aan de toezegging dat al vanaf dit jaar financieel wordt bijgedragen aan de oplossing van dit grote en groter wordende maatschappelijke vraagstuk. De eerste plannen zijn sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de grond in gaat.”

  Versnelling

  Ben de Reu, bestuurslid Interprovinciaal Overleg: „De opgave om Nederland klimaatbestendig in te richten is groot. Het is duidelijk dat deze opgave alleen kan worden gerealiseerd door samen op te trekken met provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk. Provincies, gemeenten en waterschappen werken nu al hard aan klimaatadaptieve maatregelen, maar kunnen niet de gewenste versnelling bereiken zonder financiële ondersteuning van het Rijk.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties