Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

Oorspronkelijk zou de nieuwe wet, die 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen moet terugbrengen tot circa 400 omgevingsplannen, per 1 januari 2021 van kracht worden. Door de coronacrisis werd de invoering echter uitgesteld.

Voordelen

Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige inwerkingtreding. Overheden hebben de Omgevingswet nodig om complexe en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is een eenvoudiger stelsel voor het omgevingsrecht ook in het belang van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Fysieke leefomgeving

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: „De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en ook de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken.”

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties